top of page

CONTRACT TURIST

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE
Nr. ##BOOKING_CODE## din data de ##BOOKING_DATE##

 

Părţile contractante:
Societatea Crisoldo Co SRL, cu sediul în Hunedoara, str. Mihai Viteazu nr. 23, număr de înregistrare la registrul comerţului J20/52/1999, cod de înregistrare fiscală RO11443968, cont bancar RO09BTRL06301202A75577XX, deschis la BT, titulară a Licenţei de turism nr. 1012 / 30.01.2019, pentru Agenţia de turism: CRISOLDO CO, reprezentată prin Solomon Mircea, în calitate de administrator, denumită în continuare “Agenție de turism”;

și Călătorul/reprezentantul Călătorului, domnul/doamna ##CLIENT_NAME##, având CNP. ##CLIENT_PERSONAL_ID##, domiciliat/domiciliată în ##CLIENT_ADDRESS##, telefon ##CLIENT_PHONE##, e-mail ##CLIENT_EMAIL##, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria/nr. ##CLIENT_ID##, denumit în continuare “Călătorul”, 

au convenit la încheierea prezentului Contract, denumit în continuare “Contractul”

I. Obiectul contractului
1.1. Îl constituie vânzarea de către Agenția de turism a pachetului de servicii de călătorie compus din mai multe servicii de călătorie astfel cum sunt înscrise și detaliate în bonul de comandă, în anexele prezentului Contract și la eliberarea documentelor de plată și călătorie.

II. Încheierea contractului
2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:
a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
b) în momentul în care călătorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţia de turism, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia de turism poate solicita un avans de  ##BOOKING_DEPOSIT## ##BOOKING_CURRENCY## din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care călătorul solicită serviciile. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de 30 de zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral. În cazul nerespectării termenelor de plată, Agenția de turism își rezervă dreptul de a anula rezervarea.
   1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei de turism penalităţi conform cap. VI.
   2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţia de turism sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite, dacă acesta nu optează pentru o variantă alternativă.
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei de turism sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţia de turism, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat călătorului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile prezentate în cataloagele, oferte speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de călător.
2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.
2.4. Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență, în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub formă de avertismente sau atenționări, ori  Comitetului Național pentru Situațiide Urgență a emis reglementărisunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. În contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID19), Călătorul/reprezentantul Călătorului recunoaște și acceptă în mod expres posibilitatea ca, ulterior încheierii prezentului contract, dar și pe parcursul sejurului turistic, să fie instituite restricții sau noi condiții de călătorie atât în țara de destinație cât și în România (cu titlu exemplificativ, însă fără a se limita la: obligativitatea purtării măștii de protecție, prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuării acestuia în țară de destinație, intrarea în carantină sau autoizolare la întoarcerea în România). Prin semnarea sau achitarea avansului prezentului contract, călătorul/reprezentantul călătorului își asumă riscul apariției uneia sau mai multora dintre condițiile prezentate mai sus (riscuri care nu pot cădea în sarcina Agenției de turism și care țin de decizii ale terților, cu titlu exemplificativ, însă fără a se limita la: autorități locale/naționale din statele de destinație sau din România), respectiv recunoaște și acceptă în mod expres că în nicio situație acestea nu vor putea fi imputate Agenției de turism și nu vor putea constitui un motiv de renunțare fără penalizare, astfel în situația în care pachetul de servicii de călătorie poate fi în mod rezonabil executat, orice anulare poate interveni cu respectarea prevederilor Cap. VI.

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată
3.1. Prețul total al pachetului de servicii de călătorie descrise mai sus este de ##BOOKING_TOTAL## ##BOOKING_CURRENCY##.
3.2. Prețul menționat include toate taxele, comisioanele, tarifele, cu excepția costurilor care nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii Contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalități de încetare, care urmează să fie stabilite atunci când este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului Contract, a anexelor aferente și a legislației aplicabile. De asemenea, tariful nu include prețul asigurărilor, excursiilor opționale, taxelor de stațiune, a celor de traversare cu ferry-boat-ul și a service charge-ului (în cazul croazierelor), doar în cazul în care în bonul de comandă, anexe sau conținutul pachetului nu este menționat altceva; enumerarea este doar exemplificativă.
3.3 Plata serviciilor de călătorie aferente Contractului se poate efectua în valuta specificată în Contract sau în RON la cursul de referință a BNR+2% din ziua plății.
3.4. Modalități de plată. Plata se poate face în EUR sau în RON, cash sau cu card la un sediu Crisoldo Tur. Pachetele se pot achita și prin bancă cu depunere directă sau transfer bancar, în unul din conturile menționate pe factură. În cazul în care părţile agreează ca preţul contractului să fie achitat în rate, acestea vor avea scadenţa după cum urmează ##BOOKING_BALANCE_DUE_DATES##, restul de plată - ##BOOKING_BALANCE_DUE_AMOUNT## ##BOOKING_CURRENCY## - până la ##BOOKING_BALANCE_DUE_DATE##.
3.5. Condițiile de plată diferă în funcție de tipul pachetului de servicii de călătorie, de tipul de ofertă și vor fi specificate în perioada preContractuală prin diferite mijloace de comunicare.
3.6. Condițiile standard sunt: la înscriere se achita un avans de 30% din prețul pachetului, urmând ca plata finală să se facă cu până la 35 de zile înainte de plecare. Însă acestea vor fi înlocuite de cele derogatorii de la regula generală, comunicate conform art. 3.5 de mai sus, întotdeauna aplicându-se condițiile derogatorii, ori de câte ori acestea sunt menționate în oferta, rezumat sau anexele Contractului.
3.7. Nerespectarea de către Călător a termenelor de plată dă dreptul Agenției de turism să rezilieze Contractul fără notificare în prealabil și să solicite despăgubiri pentru daunele suferite.

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de turism
4.1. Agenția de turism se obligă să depună toate eforturile pentru asigurarea serviciilor Contractate în condiții normale și la timp.
4.2. Agenția de turism se obligă să informeze Călătorul corect și complet cu privire la toate elementele esențiale prevăzute de legislația aplicabilă.
4.3. Agenția de turism își rezervă dreptul să modifice sau să anuleze programul de călătorie în anumite cazuri: calamități naturale, mișcări sociale, greve, războaie, schimbări politice, întârzieri, anulări sau închideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fără a notifica Călătorii dacă acestea intervin într-un interval de timp prea scurt pentru a anunța toți participanții. Aceleași situații pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unităților de cazare.
4.4. Agenția de turism este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în Contract. În situația în care programul de călătorie a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizări și nici rambursarea prețului.
4.4.1. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, poate modifica orele de zbor. Prin urmare, agenţia de turism nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând Contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii de călătorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4.2. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
4.5. Agenția de turism nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile Călătorului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.
4.6. Înainte de începerea executării pachetului de servicii, Agenția de turism poate modifica în mod unilateral și alte clauze ale Contractului privind pachetul de servicii de călătorie decât cele legate de preț, atunci când modificarea este nesemnificativă și călătorul a fost informat în scris cu privire la modificare.
4.7. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția de turism este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie ce fac obiectul prezentului Contract sau nu poate îndeplini cerințele speciale ale Călătorului, pe care în prealabil le acceptase, sau propune să mărească prețul pachetului cu mai mult de 8%, va informa călătorul, în scris, cu privire la modificările propuse și impactul acestora asupra prețului pachetului, iar Călătorul are posibilitatea ca, într-un termen de 48 de ore să accepte modificarea propusă sau să înceteze Contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. Atunci când e cazul, Agenția de turism va comunica Călătorului și pachetul de substituție oferit și prețul acestuia. În cazul în care modificările aduse Contractului privind pachetul de servicii de călătorie au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului, Călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului. Dacă modificarea intervine după începerea călătoriei, informarea se va face în cel mai scurt timp de la momentul când a fost cunoscută de Agenția de turism. Călătorul are la dispoziție un termen de 48 de ore de la primirea informării de a anunța Agenția de turism despre decizia sa. În cazul lipsei unui răspuns în termenul menționat mai sus, se consideră că, Călătorul a acceptat modificările propuse de Agenția de turism și nu mai poate înceta Contractul sau solicita vreo despăgubire.
4.8. În cazul în care Călătorul optează pentru încetarea Contractului, Agenția de turism rambursează toate plățile efectuate de către sau pe seama Călătorului, în aceeași valută, cash sau prin OP în termen de 14 zile de la data încetării Contractului.
4.9. În cazul în care Călătorul acceptă modificările propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizări și returnări.
4.10. Agenția de turism nu răspunde pentru amânările sau întârzierile de orice fel determinate de îndeplinirea formalităților solicitate de reprezentantele țărilor de destinație sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu întârziere și nu datorează daune pentru eventualele prejudicii produse Călătorului de aceste întârzieri.
4.11. Agenția de turism nu răspunde pentru întârzierile înregistrate în timpul derulării programului de călătorie din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi întârzierea curselor aeriene, condiții meteorologice nefavorabile, formalități vamale etc. Este exclusă răspunderea agenției de turism pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legăturilor, întâlnirilor comerciale etc.
4.12. Agenția de turism are obligația să furnizeze în scris Călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul următoarele tipuri de informări:
- de confirmare/modificare hotel, dacă pachetul Contractat nu este cu confirmare imediată
- de orice modificare ulterioară survenită asupra pachetului inițial
- de plecare cu 3 zile înainte de începerea pachetului de servicii de călătorie: orarele, locurile escalelor și legăturile, punctele de îmbarcare, unitățile de cazare, etc. În înțelesul prezentului Contract se consideră comunicare făcută în scris prin canalele de comunicare puse la dispoziție Agenției de turism de către Călător  (e-mail, Watsapp, sms).

V. Drepturile şi obligaţiile călătorului
5.1. Călătorul are dreptul la o informare corectă și completă cu privire la pachetul de servicii oferit de Agenția de turism, inclusiv cu privire la prețul acestuia, în cazul în care are nelămuriri i se recomandă să se asigure că îi sunt clarificate toate informațiile care îi sunt necesare astfel încât să nu fie posibile interpretări echivoce. Prin semnarea prezentului Contract sau prin achitarea avansului pentru acesta, Călătorul declară că a primit aceste informații în perioada preContractuală.
5.2. Prețul, conținutul și programul pachetului de servicii de călătorie pot fi descrise și în pliante, broșuri, programe detaliate etc, anexate acestui Contract. Agenția de turism nu răspunde pentru prestarea defectuoasă a serviciilor specificate în secțiunea "Prețul nu include", acestea fiind opționale și prestate de către partenerii locali ai Agenției de turism sau de către alți prestatori. În măsura în care pachetul de servicii de călătorie cuprinde servicii de călătorie furnizate de alți prestatori cărora li se aplică termenii și condițiile stabilite de aceștia din urmă, Agenția de turism va informa în acest sens Călătorul în prealabil cu privire la aceste aspecte, Agenția de turism neputând fi ținută răspunzătoare pentru modul de executare a acestor servicii. Dacă reglementările internaționale obligatorii la nivelul Uniunii Europene limitează răspunderea pentru un furnizor de servicii de călătorie care prestează un serviciu dintr-un pachet de servicii de călătorie vândut de Agenția de turism, aceleași limitări sunt aplicabile și pentru Agenția de turism.
5.3. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile Contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. Această persoană își asumă obligația de a transmite corect informațiile referitoare la serviciile turistice primite de la Agenția de turism conform prevederilor Cap. V art. 5.1 în perioada preContractuală întregului număr de călători pentru care angajează servicii.
5.4. Călătorul are dreptul să poată încheia asigurări facultative storno sau pentru asistență în caz de boală, accident, etc.. Prețul, modalitățile de încheiere și particularitățile sunt diferite în funcție de tipul de asigurare dorit și vor fi prezentate de către reprezentanții agenției la cererea călătorului.
5.5. Călătorul are dreptul să facă cunoscute Agenției de turism solicitările sale speciale în perioada preContractuală, urmând a fi incluse în Contract, dacă sunt acceptate de Agenția de turism. Nicio cerință specială a călătorului nu se consideră acceptată dacă nu este înscrisă în Contract. În cazul în care Călătorul este o persoană cu mobilitate redusă trebuie să anunțe Agenția de turism înainte de achiziționarea pachetului, iar Agenția de turism trebuie să îi ofere informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile acestuia.
5.6. În cazul în care Călătorul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să transfere Contractul privind pachetul de servicii unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile Contractului respectiv, după ce notifica în scris Agenția de turism cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului. Agenția de turism informează persoana care transferă Contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Persoana care transferă Contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat Contractul sunt direct răspunzătoare pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer. În cazul în care Agenția de turism nu primește în termenul stabilit de ea și comunicat persoanei care dorește să transfere Contractul aceste sume de bani, Contractul se consideră nemodificat (netransferat), iar neparticiparea Călătorului la programul turistic nu îi dă dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de preț sau vreo despăgubire. Odată cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul Contractului sau ulterior acestui moment dar până la începerea executării serviciilor de călătorie, atât Călătorul cedent cât și cel care preia Contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agenției de turism sau vor folosi o metodă digitală prin care vor semna rezilierea Contractului inițial și încheierea unuia nou. În situația în care mijlocul de transport este avionul, cedarea Contractului este condiționată de posibilitatea transferării locului în avion, care depinde in mod exclusiv de compania aeriană.
5.7. Călătorul poartă întreaga răspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de călătorie, regimul vamal, sanitar etc. ale țărilor de destinație sau tranzitate.
5.8. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Călător a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele Călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, efectuarea unor vaccinuri, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale.
5.9. Călătorul are obligația să verifice documentele de călătorie (bilete, vouchere, asigurări etc.) precum și alte documente eliberate de Agenția de turism și să rețină toate informațiile furnizate de reprezentanții agenției, indiferent de formă prezentării (scris sau verbal). Agenția de turism nu va fi responsabilă de nicio sesizare ulterioară semnării documentelor și confirmării produselor cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus și, nicio modificare, anulare nu va fi acceptată, decât în condițiile Contractuale.
5.10. Călătorul are obligația să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa tip “service charge” în cazul croazierelor, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenția de turism.
5.11.În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția de turism va rezolva cerințele călătorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător.
5.12. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția de turism nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.
5.13. Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.
5.14. Agenția de turism transmite informarea de plecare pe e-mail sau telefon, cu 3 zile înainte de plecare. Călătorul se obligă să anunțe Agenția de turism dacă și-a modificat datele de contact confirmate în momentul încheierii prezentului Contract, și anume e-mail ##CLIENT_EMAIL## și telefon ##CLIENT_PHONE##. Acestea sunt singurele canale de comunicare cu clientul și vor fi folosite de către Agenția de turism pentru transmiterea diferitelor.
5.15. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suportă toate aceste cheltuieli.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri
6.1. În cazul în care călătorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei de turism  penalizări după cum urmează:
6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de:
a) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 90 zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 89 – 35 de zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 35 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;
6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de:
a)   80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 36 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
b) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 35 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
6.2. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia de turism şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia de turism are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.
6.3. În cazul în care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost făcută cu, sau și cu vouchere de vacanță, penalizarea se va deduce în primul rând din valoarea voucherelor de vacanță. Dacă penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanță, diferența care depășește valoarea voucherelor de vacanță se va reține din valoarea achitată prin alte instrumente de plată. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanță este mai mare decât valoarea penalizării, diferența nu se restituie nici în vouchere și nici în numerar în cazul în care călătorul nu dorește un alt serviciu turistic. În situația în care călătorul își manifestă dorința de a achiziționa un alt serviciu turistic, pentru o perioadă ulterioară, atunci diferența dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizării se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renunțarea la serviciile de călătorie inițiale. În cazul în care călătorul nu își exprimă opțiunea în această perioadă, Agenția de turism nu îi mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de călătorie ulterior.
6.4. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia de turism va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
6.5. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţia de turism prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.6. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.
6.7. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia de turism la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
6.8. Agenţia de turism va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
6.9. Agenţia de turism nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia de turism.
6.10. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţia de turism din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

VII. Reclamaţii
7.1. Călătorul informează fără întârzieri nejustificate Agenția de turism, ţinând cont de circumstanţele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în prezentul contract.

    Datele de contact ale Agenţiei de turism:
    Telefon: 0371239535
    E-mail: rares.solomon@crisoldotur.ro

7.2. Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenția de turism remediază neconformitatea, cu excepţia cazului în care:
(a) este imposibil; sau
(b) implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
Dacă Agenția de turism, în conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepţia cazului în care Agenția de turism dovedeşte că neconformitatea este imputabilă călătorului.
7.3. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenția de turism a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor penalități de reziliere şi, după caz, poate să ceară reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

VIII. Asigurări
8.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 și ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, călătorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta în legătură cu pachetele de servicii de călătorie, în cazul insolvenței agenției de turism și în legătură cu serviciile de călătorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, în măsura în care Agenția de turism facilitează servicii de călătorie asociate, la Societatea de Asigurare SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA cu sediul în București. Polițele de Asigurare privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare sunt:
-  Polița de asigurare privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare, seria I număr 57840 emisa la data 02/11/2023 cu valabilitate 08/11/2024 care este afişată pe pagina web a agenţiei de turism http://www.getfree.ro.
8.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevazută la art. 8.1. include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvență Agenția de turism sau călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.
8.3. Condiţiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:
8.3.1. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei Agenția de turism.
8.3.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri şi călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenţei Agenția de turism, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza acestui contract, la care se adaugă costul repatrierii.
8.3.3. În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 8.2.:
a) Călătorul nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la Asigurator, în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Agenția de turism a obligaţiilor contractuale față de partenerii săi;
b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate şi achitate de acesta în baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, în cazul insolvenţei Agenției de turism.
8.3.4. Asiguratorul poate propune călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. În situația în care călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.
8.4. Condițiile de despăgubire:
8.4.1. Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax în cazul în care Agenția de turism aflat în stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea sa.
8.4.2. În cazul în care călătorul solicită de la Agenția de turism rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Agenția de turism, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire având obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.
8.4.3. Călătorul poate solicita Agenției de turism aflată în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii astfel:
a) în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Agenției de turism, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parţial;
b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situaţia în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.
8.4.4. În situaţia în care se dispune radierea Agenției de turism ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.
8.4.5. În situaţia prevăzută la alin. 8.3.2., călătorul poate solicita Agenției de turism rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.
8.4.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., după caz, Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Agenției de turism privind rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii.
8.4.7. În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., după caz, călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
b) confirmările de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., după caz;
c) copiile documentelor care atestă achitarea serviciilor (de ex. chitanţe, ordine de plată), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;
d) copiile documentelor de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.
8.4.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la călător.
8.4.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenția de turism plăteşte sumele datorate călătorului, acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Agenției de turism.
8.5. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția de turism recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Călătorul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.
8.4. Agenţia de turism nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

X. Dispoziţii finale
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie associate, precum și pentru modificarea unor acte normative.
10.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.
10.4. Călătorul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenţiei de turism.
10.5. Călătorul declară că anterior încheierii prezentului contract Agenţia de turism i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masa oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor și privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.
10.6. În cazul în care prezentul contract are ca obiect vânzarea de către Agenţia de turism a unui serviciu de călătorie care NU constituie pachet de servicii de călătorie conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. și Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.
10.7. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată de la sediul agenției.
10.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agenţia de turism, 
CRISOLDO TUR
Reprezentant
##BOOKING_OPERATOR##
"

Călător,
##CLIENT_NAME##
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DE COMANDA
rezervare servicii turistice
Nr. ##BOOKING_CODE## / Data ##BOOKING_DATE##

 

 

 

Nume Călător: ##CLIENT_NAME##
Telefon: ##CLIENT_PHONE##
Adresa: ##CLIENT_ADDRESS##

Servicii asigurate:
##BOOKING_ITEMS_DETAILED_LIST##

Numele persoanelor inscrise:
##PAX_NAMES_LIST##

Pret: ##BOOKING_TOTAL## ##BOOKING_CURRENCY##
Avans: ##BOOKING_DEPOSIT## ##BOOKING_CURRENCY##

Agentia: CRISOLDO TUR
Telefon: 0254711100
"

Semnatura călător,
La semnarea bonului de comandă, Călătorul va achita Agenției de turism un avans reprezentând o cotă standard de minim 30% din prețul serviciilor solicitate sau un alt procent stabilit și comunicat Călătorului de către Agenția de turism în perioada preContractuală în funcție de tipul pachetului contractat.
Dată limită pentru plata integrală este cu minim 35 de zile înainte de începerea excursiei. În cazul în care nu s-a efectuat restul de plata la dată limita stabilită, avansul achitat nu se mai restituie.
Prezentul bon de comandă capătă valoare contractuală între agenția de turism și client începând cu la semnarea lui (termen de confirmare) sau achitarea avansului convenit între Călător și Agenția de turism. Excepție face cazul în care agenția de turism - din cauze obiective - este în imposibilitate de a confirmă comanda. În acest caz agenția de turism are obligația de a-l informa pe turist în termenul mai sus specificat și de a-i restitui integral suma de plata.
Condițiile generale de participare la excursie și voucher-ul (biletul de excursie)  fac parte integrantă a prezentului înscris.


Precizez că accept în mod irevocabil datele înscrise în acest bon de comandă, precum și condițiile generale de participare la excursie (prevăzute în contract) în numele meu, precum și a tuturor persoanelor pentru care am făcut prezența comandă.

 

 

 

ANEXA LA CONTRACT NR. ##BOOKING_CODE## din DATA ##BOOKING_DATE##

Privind prelucrarea datelor personale

 

 

 

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca societatea SC CRISOLDO CO SRL să prelucreze datele mele cu caracter personal care sunt oferite de către mine in contract, pentru contactarea mea, în vederea menținerii contactului și a transmiterii ofertelor solicitate, totodată pentru efectuarea rezervării hotelului, biletului de avion și respectiv, transferului. Datele mele personale pot fi utilizate de către societatea SC CRISOLDO CO SRL pentru toată gama de servicii turistice, pe care o au în portofoliu și de asemenea pentru raportările necesare planului de marketing, cât și a unui management mai eficient în cadrul organizației SC CRISOLDO CO SRL.

 

⃝  Sunt de acord  /  ⃝  Nu sunt de accord, ca societatea SC CRISOLDO CO SRL să folosească datele mele personale în scopul trimiterii de e-mailuri (newsletter) cu conținut ce face referire la, oferte de vacanțe, informații care referire la domeniul turismului, noutăți din domeniul turismului, testimoniale ale turiștilor, sfaturi cu privire la călătorii.

 

Subliniez faptul că acordul meu este exprimat voluntar și este expres, prelucrarea datelor cu caracter personal fiind necesară pentru scopul prezentat mai sus.

 

Confirm faptul că am fost informat și am luat la cunoștință despre prevederile regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și de faptul că datele furnizate de mine vor fi tratate confidențial.

 

 

Agenţia de turism, 
CRISOLDO TUR
Reprezentant
##BOOKING_OPERATOR##
"

Călător,
##CLIENT_NAME##

bottom of page